Onze algemene voorwaarden.

1: Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Impact Sports Academy en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Impact Sports Academy (hierna te noemen “de deelnemer”).
 • Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

2: Aanmelding

 • Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het sportcentrum.

3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Een lidmaatschap bij Impact Sports Academy kan op iedere dag van een maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 kalendermaand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 kalendermaand of voor de duur van 12 of 18 maanden waarbij de klant expliciet aan moeten geven opnieuw een termijn van 12 of 18 maanden af te willen sluiten.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 • Indien Impact Sports Academy door bijzondere externe omstandigheden waar we geen invloed op hebben genoodzaakt is de lessen gedurende langere tijd te annuleren dan zijn we niet verplicht de contributie over deze niet genoten lessen te verrekenen. Hierbij geldt een maximum van 30 dagen dat er geen lessen gegeven kunnen worden.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 30 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van zes weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 • Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Impact Sports Academy worden geweigerd. Impact Sports Academy is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Impact Sports Academy behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 7, lid 1.

4: Trainingstijden

 • Impact Sports Academy behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 • Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Impact Sports Academy, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Impact Sports Academy gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
 • Annulering van lessen of aanpassingen van een groepslesrooster geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

5: Reserveren en afmelden voor groepslessen

 • Voor de groepslessen moet gereserveerd worden in verband met een maximum aantal deelnemers per les. Het reserveren kan tot 1 week vooruit.
 • Afmelden voor een gereserveerde les dient op tijd plaats te vinden zodat iemand op de wachtlijst nog tijdig kan vernemen dat hij/zij deel kan nemen aan de les. Op tijd afmelden houdt in dat bij avondlessen (vanaf 15.30 uur) de afmelding 2 uur voor de start van de les plaats dient te vinden en voor de ochtendlessen dient de deelnemer zich uiterlijk om 20.30 uur de avond van te voren af te melden.
 • Bij het niet tijdig afmelden van een gereserveerde groepsles ontvangt u twee keer een waarschuwing. Bij een derde keer niet tijdig afmelden brengt Impact Sports Academy een vergoeding bij het clublid in rekening ter hoogte van € 5,00 ongeacht welke les het betreft. Bij een no-show (niet naar de gereserveerde les komen zonder af te melden) wordt direct een vergoeding van € 5,00 in rekening gebracht door Impact Sports Academy. Deze vergoeding wordt per incasso geïnd.

6: Wijze van aanmelden bij de sportschool

 • Ieder clublid dient zich bij ieder bezoek aan de vestiging aan te melden met zijn tag. Impact Sports Academy behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren indien geen ledenpas wordt getoond. Een tag wordt bij inschrijving bij Impact Sports Academy uitgereikt. Als borg wordt € 5,00 in rekening gebracht. Deze borg krijgt het lid terug bij uitschrijven en inleveren van de tag. De borg wordt per incasso geïnd.

7: Beëindiging van het lidmaatschap

 • De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Impact Sports Academy.
 • Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • Impact Sports Academy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

8: Risico en aansprakelijkheid

 • Impact Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Impact Sports Academy, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Impact Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Tevens zal de deelnemer Impact Sports Academy vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

9: Huisregels

 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Impact Sports Academy-vestiging en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden en de huisregels van Impact Sports Academy staan op de website van Impact Sports Academy.

10: Persoonsgegevens

 • Impact Sports Academy verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Impact Sports Academy kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Impact Sports Academy door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 • De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Impact Sports Academy zijn opgenomen. Impact Sports Academy en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 • De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

11: Rechtstoepassing

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Impact Sports Academy aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Impact Sports Academy , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Impact Sports Academy-vestiging is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Impact Sports Academy te accepteren.